Algemene voorwaarden

Algemene (deelnemers)voorwaarden en privacy disclaimer Students Moving Forward

Wanneer je een inschrijving doet voor een van de activiteiten van Stichting Students Moving Forward, betekent dit dat je akkoord gaat met de hieronder genoemde voorwaarden. Het is daarom belangrijk dat je deze voorwaarden goed hebt gelezen alvorens je een inschrijving definitief maakt.

Inschrijven

 • Bij inschrijving verklaar jij je akkoord met de Algemene Voorwaarden.
 • Zodra de inschrijving is verwerkt, is een overeenkomst met Stichting Students Moving Forward tot stand gekomen.
 • Deze overeenkomst heeft betrekking op de op de site vermelde activiteit(en).
 • De hier genoemde Algemene Voorwaarden maken deel uit van die overeenkomst.
 • In alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslissen de oprichters.
 • Tijdens alle activiteiten uitgaande van Stichting Students Moving Forward, zowel direct als indirect, is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel Stichting Students Moving Forward als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet. De deelnemer dient in het bezit te zijn van een Zorgverzekering en WA-verzekering.
 • Stichting Students Moving Forward is niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande activiteiten.
 • Stichting Students Moving Forward kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de vermissing van goederen. Wanneer je iets belangrijks bent vergeten in de accommodatie, dan kan je dat kenbaar maken bij een van de oprichters (info@smff.nl). Je kunt dit tot uiterlijk één week na thuiskomst melden. Alle meldingen die na één week binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen.
 • Aan eventuele certificaten afgegeven door Stichting Students Moving Forward, zijn geen wettelijke bevoegdheden en/of rechten verbonden.

Beeldmateriaal

Bij Stichting Students Moving Forward laten wij met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende activiteiten. Wanneer je deelneemt aan een van onze activiteiten, stem je bij betreding van de locatie in met opname en/of gebruik van je portret en/of afbeelding vastgelegd op foto, film of videocamera. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen. Je geeft toestemming tot het gebruik van opname/afbeeldingen in alle media ten behoeve van promotie van Stichting Students Moving Forward en/of makers en (directe)partners van de stichting. Je kunt te allen tijde een verzoek indienen dat we jouw beeld niet zullen gebruiken. Deze zullen we doorgaans direct honoreren. Stuur na afloop van de activiteit evenement direct een e-mail naar info@smff.nl met je verzoek.

Betalen

 • Betaling bij Stichting Students Moving Forward is mogelijk via iDeal.
 • Je bent verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichting, ook wanneer de iDealbetaling mislukt is.
 • In het geval van niet tijdige of onvolledige betaling van het inschrijfgeld, kan Stichting Students Moving Forward de deelnemer de toegang tot de desbetreffende activiteit ontzeggen.
 • Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting, wordt de eerder genoemde overeenkomst ontbonden met instandhouding van de betalingsverplichting van de deelnemer.
 • Bij blijvende niet (of niet volledige) nakoming van de betalingsverplichting worden de aanmaningskosten, alsmede alle kosten voor incasso en rechtsgang, op de deelnemer verhaald. 

Verzuim en tussentijdse beëindiging

 • Het verzuim van trainingsdagen geeft geen recht op het inhalen daarvan, noch op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het betaalde inschrijfgeld.
 • Bij verminderde validiteit dien je ons van te voren te bellen en te informeren naar de mogelijkheid tot het volgen van de betreffende activiteit. Bij verzuim hiervan ben je zelf verantwoordelijk voor de gevolgen en kan je na aanvang van de activiteit geen rechten tot annuleren meer doen gelden.
 • Je bent verantwoordelijk om ons te informeren over je lichamelijke en/of geestelijke toestand (waaronder het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als dit kan leiden tot ongemak, gevaar of risico’s voor jezelf of andere deelnemers van onze activiteiten.

Annuleren

Inschrijvingen voor activiteiten kunnen na een boeking niet meer worden geannuleerd. Restitutie van inschrijfgeld is derhalve niet mogelijk. Wel kan jij je plaats zelf aan een ander in je eigen omgeving afstaan.

Wijzigingen

 • Alle op de site, in acties of in bevestigingen en/of overzichten genoemde data zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de genoemde data kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Stichting Students Moving Forward behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de programmering (zoals data, locatie, trainers etc.) zonder restitutie van gelden.
 • Stichting Students Moving Forward is gerechtigd om een activiteit te annuleren. Stichting Students Moving Forward is niet aansprakelijk voor gevolgschade hiervan, in welke vorm dan ook. Het reeds betaalde inschrijfgeld wordt naar rato gerestitueerd.

Afwijkingen

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldend als ze schriftelijk zijn bevestigd door Stichting Students Moving Forward.

Disclaimer

Stichting Students Moving Forward kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor directe of indirecte schade die is ontstaan ten gevolge van onjuiste of onvolledige informatie op deze website.